AIPNO HONOR ROLL

Distinguished Physician of the Year Awardees

1989 Satish Kalhan, M.D.
1990 Sharad Deodhar, M.D.
1991 Gita Gidwani, M.D.
1992 Elizabeth K. Balraj, M.D.
1993 Atul C. Mehta, M.D.
1994 Raja Shekar, M.D.
1995 Mohan Bafna, M.D.
1996 Mohan Durve, M.D.
1997 K.V. Gopalkrishna, M.D.
1998 H. Sundaresh, M.D.
1999 Lilian Gonsalves-Ebrahim, M.D.
2000 Laxminarayana C. Rao, M.D.
2001 Chandravadan Haria, M.D.
2002 Sudhir Ken Mehta, M.D.
2003 Arvindkumar Shah, M.D.
2004 Ajit C. Shah, M.D.
2005 Prasanta K. Raj, M.D.
2006 Vasu Pandrangi, M.D.
2007 Sanjay Parikh, M.D.
2008 Darshan Mahajan, M.D.
2009 Ashok Patil, M.D.
2010 Nandlal Varyani, M.D.
2011 Arun Gupta, M.D.
2012 Girish Mulgaokar, M.D.
2013 Shaila Sundaresh, MD
2014 Sangita Mehta, MD
2015 Beejadi Mukunda, MD
2016 Neil Mehta, MD
2017 Jaya, Shah M.D.
2018 Umesh Yalavarthy, MD
2019 – Samir Kapadia, MD
2020 – Yatish Goyal, MD

2021- Ravi Krishnan, MD

Lifetime Achievement Award

2020 – Dr Shashin Shah

2021 – Raja Shekar, MD

AIPNO Woman of the Year

2021 – Dr Gita Gidwani