MEDICAL STUDENT SCHOLARSHIP RECIPIENTS

MEDICAL STUDENT SCHOLARSHIP RECIPIENTS

1997 Nand Kamath
1998 Geetha Mohla
Ashish Bhatia
1999 Sarita Shah
Sunita Kuar Saini
2000 Ashok Rajappa Asthagiri
Prashant Tamaskar
2001 Sunil M. Patel
2002 Sumit Bapna
Falguni Patel
2003 Kris Rajan Jatana
2004 Manish D. Shah
2005 Asghar Ali Fakhri
2006 Saba Mubarka Ali
2007 Malini Anand
2008 Ram Chadalavada
2009 Priya Malik
2010 Rueben Nair
2011 Shishir Sharma
2012 Preethi Mani
2013 Pooja Shah
2014 Mihir Shah
2015 Amar Shah
2016 Madhulika Eluri
2017 Akshay Sharma
2018 Abhinay Ramachandran and Shree Agrawal
2019 Basic Science -1st-Parameswaran Ramakrishnan, 2nd-Sunay Rastogi, 3rd- Sanaa Mansoor, Shiv Shankar Verma, Amrita Mukunda
Clinical -1st-Meredith DeCoy, 2nd-Sheela Vaswani, 3rd-Lena Nemer
Quality improvement – Aishwarya Sharma