AIPNO PAST PRESIDENTS

1984 – Shashin Shah, MD
1985 – K.V.Gopalkrishna, MD
1986 – Arvind Shah, MD
1987 – Vinoo Mankad, MD
1988 – Parshotam Gupta, MD
1989 – H.P. Sundaresh, MD
1990 – Atul Mehta, MD
1991 – Raja Shekar, MD
1992 – Mohan Durve, MD
1993 – Satish Kalhan, MD
1994 – Chandra Haria, MD
1995 – Ashok Patil, MD
1996 – Sudhir Mehta, MD
1997 – L.C. Rao, MD
1998 – Vasu Pandrangi, MD
1999 – Girish Mulgaokar, MD
2000 – Anjali Ambekar, MD
2001 – Ajit C. Shah, MD
2002 – Sanjay Parikh, MD
2003 – Saroj Pagedar, MD
2004 – Shailesh Nanavati, MD
2005 – Saroj Mahalaha, MD
2006 – Arun Gupta, MD
2007 – Sagarika Nayak, MD
2008 – Sangita Patel Mehta, MD
2009 – Satish Mahna, MD
2010 – Geeta Gupta, MD
2011 – Sandhia Varyani, MD
2012 – Elumalai Appachi, MD
2013 – Beejadi Mukunda, MD
2014 – Ranjit Tamaskar, MD
2015 – Umesh Yalavarthy, MD
2016 – Ravi Krishnan, MD
2017 – Hari Balaji, MD
2018 – Mona Gupta – MD
2019 – Harbhajan Parmar, MD
2020 – Rupesh Raina, MD
2021 – Dharmesh Mehta, MD
2022 – Vinni Makin, MD
2023 – Aasef G. Shaikh, MD